Návštěvní řád

Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky AQUAFORA.

ČLÁNEK I. - VSTUP DO PROSTORU BAZÉNU

 • Vstup do prostoru bazénu je povolen pouze na platný pokladní doklad.
 • Prodej začíná v 9:00 hodin a končí 90 min před uzavírací dobou.
 • Provozní doba je zveřejněna na vstupu do AQUAFORA.
 • Ceny vstupného jsou zveřejněny na informačních místech ve vstupní hale AQUAFORA.
 • Návštěvník je povinen zkontrolovat vrácení peněz a dobu platnosti vstupného ihned po zakoupení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Při naplnění kapacity areálu se vstup přes turnikety automaticky uzavírá, až do uvolnění dalších míst, odchodem některých návštěvníků.
 • Vstupem do prostoru bazénu je povinen každý návštěvník respektovat a dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát všech pokynů zaměstnanců AQUAFORA.
 • Dětem mladším 10-ti let je vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je po celou dobu za dítě zodpovědná.
 • Kočárky a vozíky pro tělesně postižené jsou ponechány v prostoru foyeru recepce.
 • Jízdní kola jsou ponechány před hlavní budovou ve stojanech.
 • Provozovatel je oprávněn areál uzavřít a udělit všem návštěvníkům pokyn k jeho neprodlenému vyklizení, v případě vážného ohrožení zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku. Tuto výzvu je povinen každý návštěvník uposlechnout.
 • Vstup do bazénů je možný pouze v plavkách nebo plaveckých úborech, odpovídajících českým nebo evropským normám provedení.
 • Vstup do venkovních bazénů je výhradně přes brodítka a po použití sprchy.

ČLÁNEK II. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY

 • Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do 1. roku věku.
 • Děti od věku 1. roku do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.
 • Z prostoru bazénů bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu.
 • V krajním případě, dle povahy přestupku, může správa Aquafora požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek.

ČLÁNEK III. - POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Každý návštěvník, bez rozdílu věku a pohlaví, je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít toalety a v prostorách sprch se důkladně omýt bez „plavek“.
 • Provozovatel Aquafora neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky či bezpečnostní trezorky, nebo ze špatně uzamčených skříněk. Při naplnění kapacity areálu se vstup přes turnikety uzavře až do uvolnění dalších míst - odchodem některých návštěvníků.
 • Každý návštěvník se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Zejména na rizikových místech a to v prostorách: schody z galerie do přízemí, spojovací můstek, spojovací chodba k venkovnímu areálu a na ostatních prostorách vnitřního i venkovního areálu.
 • Každý návštěvník je povinen seznámit se a bezpodmínečně dodržovat ustanovení provozních řádů atrakcí tobogánu a venkovních skluzavek.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny a to jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • Zjistí-li návštěvník jakoukoli závadu, která by mohla omezit nebo ohrozit ostatní návštěvníky, oznámí tuto skutečnosti neprodleně personálu Aquafora.
 • Drobná poranění hlásí návštěvník službu konajícímu plavčíkovi.
 • Rodiče dětí nebo jejich doprovod ve svém vlastním zájmu musí kontrolovat též pohyb dětí po hladkých a mokrých plochách tak, aby nedošlo k úrazu.
 • Pro poskytování 1. pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba ihned přivolat službu konajícího plavčíka.

ČLÁNEK IV. - CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ V PROSTORÁCH BAZÉNU AQUAFORA

Je zakázáno:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat osoby do vody, pobíhat po ochozu a ostatních prostorách bazénu, skákat do vody mimo místa k tomu určená (startovní bloky), bezdůvodně volat o pomoc, vstupovat do míst, kde je zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů. Zejména se zapovídá skákání do vody ze spojovacího můstku nad bazénem.
 • Vstupovat do prostor určených pro zaměstnance a do prostor určených druhému pohlaví.
 • Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, používat krémů, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory bazénů.
 • Konzumace jídel a nápojů v prostoru kolem bazénů.
 • Konzumace jídel a nápojů je povolena pouze na vyhrazeném místě na ochozu nad bazény a u venkovního snack baru.
 • Je zakázáno koupat se v různých částech civilního oblečení, pokrývkách hlavy (vyjma plaveckých koupacích čepic), v burkách nebo jiných celotělových oděvech.

Dále je zakázáno:

 • Kouřit, holit se, provádět manikúru, pedikúru, čistit chrup, prát prádlo, provádět trvalou ondulaci, barvení vlasů, používat vlastní elektrospotřebiče (kromě el. vysoušečů) a skleněné předměty (lahve na pití a pod.).
 • Vodit do areálu psy a jiná zvířata.
 • Svévolně přemisťovat vybavení v areálu bazénu.
 • Používat ploutve a potápěčskou výstroj.
 • Svévolně používat zařízení a vybavení 1. pomoci bez vědomí zaměstnanců.
 • Vnášet do prostoru areálu alkohol, drogy, hořlaviny a předměty z jiného, běžně rozbitného materiálu.
 • Chovat se tak, aby to odporovalo dobrým mravům a zvyklostem.

Ve Františkových Lázních: 1. srpna 2019

Provozovatel: Aquaforum s.r.o., 5. května 169/19, 351 01 Františkovy Lázně

Odpovědný pracovník: Milan Dušák