Návštěvní řád

Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky AQUAFORA.

ČLÁNEK I. - VSTUP DO PROSTORU BAZÉNU

 • Vstup do prostoru bazénu je povolen pouze na platný pokladní doklad.
 • Prodej začíná v 9:00 hodin a končí 90 min před uzavírací dobou.
 • Provozní doba je zveřejněna na vstupu do AQUAFORA.
 • Ceny vstupného jsou zveřejněny na informačních místech ve vstupní hale AQUAFORA.
 • Návštěvník je povinen zkontrolovat vrácení peněz a dobu platnosti vstupného ihned po zakoupení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Při naplnění kapacity areálu se vstup přes turnikety automaticky uzavírá, až do uvolnění dalších míst, odchodem některých návštěvníků.
 • Vstupem do prostoru bazénu je povinen každý návštěvník respektovat a dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát všech pokynů zaměstnanců AQUAFORA.
 • Dětem mladším 10-ti let je vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je po celou dobu za dítě zodpovědná.
 • Kočárky a vozíky pro tělesně postižené jsou ponechány v prostoru foyeru recepce.
 • Jízdní kola jsou ponechány před hlavní budovou ve stojanech.
 • Provozovatel je oprávněn areál uzavřít a udělit všem návštěvníkům pokyn k jeho neprodlenému vyklizení, v případě vážného ohrožení zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku. Tuto výzvu je povinen každý návštěvník uposlechnout.
 • Vstup do venkovních bazénů je výhradně přes brodítka a po použití sprchy.

ČLÁNEK II. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY

 • Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do 1. roku věku.
 • Děti od věku 1. roku do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.
 • Z prostoru bazénů bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu.
 • V krajním případě, dle povahy přestupku, může správa Aquafora požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek.

ČLÁNEK III. - POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Každý návštěvník, bez rozdílu věku a pohlaví, je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít toalety a v prostorách sprch se důkladně omýt bez „plavek“.
 • Každý návštěvník se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Zejména na rizikových místech a to v prostorách: schody z galerie do přízemí, spojovací můstek, spojovací chodba k venkovnímu areálu a na ostatních prostorách vnitřního i venkovního areálu.
 • Každý návštěvník je povinen seznámit se a bezpodmínečně dodržovat ustanovení provozních řádů atrakcí tobogánu a venkovních skluzavek.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny a to jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • Zjistí-li návštěvník jakoukoli závadu, která by mohla omezit nebo ohrozit ostatní návštěvníky, oznámí tuto skutečnosti neprodleně personálu Aquafora.
 • Drobná poranění hlásí návštěvník službu konajícímu plavčíkovi.
 • Rodiče dětí nebo jejich doprovod ve svém vlastním zájmu musí kontrolovat též pohyb dětí po hladkých a mokrých plochách tak, aby nedošlo k úrazu.
 • Pro poskytování 1. pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba ihned přivolat službu konajícího plavčíka.

ČLÁNEK IV. - CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ V PROSTORÁCH BAZÉNU AQUAFORA

Je zakázáno:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat osoby do vody, pobíhat po ochozu a ostatních prostorách bazénu, skákat do vody mimo místa k tomu určená (startovní bloky), bezdůvodně volat o pomoc, vstupovat do míst, kde je zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů. Zejména se zapovídá skákání do vody ze spojovacího můstku nad bazénem.
 • Vstupovat do prostor určených pro zaměstnance a do prostor určených druhému pohlaví.
 • Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, používat krémů, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory bazénů.
 • Konzumace jídel a nápojů v prostoru kolem bazénů.
 • Konzumace jídel a nápojů je povolena pouze na vyhrazeném místě na ochozu nad bazény a u venkovního snack baru.

Dále je zakázáno:

 • Kouřit, holit se, provádět manikúru, pedikúru, čistit chrup, prát prádlo, provádět trvalou ondulaci, barvení vlasů, používat vlastní elektrospotřebiče (kromě el. vysoušečů) a skleněné předměty (lahve na pití a pod.).
 • Vodit do areálu psy a jiná zvířata.
 • Svévolně přemisťovat vybavení v areálu bazénu.
 • Používat ploutve a potápěčskou výstroj.
 • Svévolně používat zařízení a vybavení 1. pomoci bez vědomí zaměstnanců.
 • Vnášet do prostoru areálu alkohol, drogy, hořlaviny a předměty z jiného, běžně rozbitného materiálu.
 • Chovat se tak, aby to odporovalo dobrým mravům a zvyklostem.

Ve Františkových Lázních: 1. června 2016

Provozovatel: Aquaforum s.r.o., 5. května 169/19, 351 01 Františkovy Lázně

Odpovědný pracovník: Milan Dušák